Gebruikt de Europese-Unie onwetenschappelijke methoden bij vitaminen?

Gebruikt de Europese-Unie onwetenschappelijke methoden bij vitaminen?
11 november 2019 lenkeisupport

“Samen met mijn broer, dr. György Lenkei, tevens arts, schreven we een artikel waarin duidelijk uiteen is gezet dat de European Food Safety Authority EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) de taak toegewezen heeft gekregen om de anti-vitaminewet van de EU op te stellen, waarbij ze onwetenschappelijk en misleidende methoden hebben gebruikt.

Wij hebben onze onderzoeksresultaten gedeeld met talloze leden van het Europese Parlement.”

Dr. Gábor Lenkei

Kritiek op EFSA

 

MEDEDELING 

voor mensen die zich wensen in te zetten voor de vrijheid om vitaminen te nemen en voor de mensenrechten

“Als we de werking van vitaminen precies begrijpen en ze goed gebruiken, dan zullen we het menselijk lijden dusdanig kunnen verminderen dat zelfs de meest grandioze geest het zich nu nog niet kan voorstellen.”

Albert Szent-Györgyi 
Nobelprijswinnaar in 1939
 

 

Betreft:

in hoeverre de door de EFSA (European Food Safety Authority, oftewel de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) opgestelde studie geschikt is om te dienen als basis voor een wetsvoorstel dat de hoeveelheid vitaminen en mineralen zou inperken.

Samengesteld door:
dr. Gábor Lenkei (arts) en dr. György Lenkei (arts)
in opdracht van en als vertegenwoordigers van:
de Stichting Recht op Gezondheid.

 

Samenvatting

Wij zijn van mening dat in verband met de beoordeelde EU-studie (van de EFSA), die de basis vormt voor een beperkend wetsvoorstel, het volgende kan worden aangetoond:

 1. Die studie voldoet niet aan de basisvereisten voor wetenschappelijke studies.
 2. In de studie trekt de EFSA uit slecht uitgevoerde onderzoeken foutieve conclusies die indruisen tegen haar eigen richtlijnen, evenals tegen de richtlijnen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie).
 3. De goedkeuring van een op deze basis gestoeld wetsvoorstel zou de fundamentele mensenrechten aanzienlijk inperken.
 4. Het zou een beperking betekenen van de mogelijkheid om natuurlijke methodes te gebruiken die geen bijwerkingen hebben en waarvan kan worden aangetoond dat ze de gezondheid verbeteren.
 5. De Europese bevolking (en dus ook de Hongaren) lopen het risico op een verslechtering van hun gezondheid.

Inhoud

 1. Het onderwerp en de doelstelling van de EFSA-studie
 2. Opmerkingen in verband met de algemene wetenschappelijke tekortkomingen van de EFSA-studie
 3. Een voorbeeld ter illustratie van de fouten en gebreken 
 4. De tegenstrijdigheden die voortvloeien uit het op valse gronden gebaseerde onderzoek

Onderwerp en
doelstelling EFSA-studie

De EFSA (European Food Safety Authority, oftewel de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) heeft op verzoek van de Europese Commissie een studie opgesteld.

Het onderwerp van de EFSA-studie: het vaststellen van zogenaamde “bovengrenzen” (Upper Level, afgekort tot UL) voor het veilig consumeren van vitaminen en mineralen als voedingssupplementen.

De doelstelling van de EFSA-studie: een wetsvoorstel voorbereiden om de hoeveelheden die kunnen worden gebruikt in voedingssupplementen vast te leggen – of liever: in te perken.

Wetenschappelijke
tekortkomingen

Opmerkingen in verband met de algemene wetenschappelijke tekortkomingen van de EFSA-studie:

A. 
De EFSA-studie schendt op flagrante wijze onder meer de meest fundamentele regel van wetenschappelijke risicobeoordelingen.

Zoals bij de beoordeling van geneesmiddelen normaal en vanzelfsprekend is, mag je alleen een studie uitvoeren en conclusies trekken als twee zaken samen worden onderzocht:

 1. het voordeel dat het gebruik van een gegeven stof oplevert, en
 2. het risico dat er mogelijk mee gepaard gaat.

De EFSA-studie schendt dit basisbeginsel en onderzoekt enkel en alleen het risico van de natuurlijke stoffen waarvoor men regels wenst op te stellen. (voetnoot nr. 1) 
Dit is alsof men bij een onderzoek van drinkwater alleen zou beklemtonen dat de consumptie van “grote hoeveelheden” ervan leidt tot een volle blaas en drang om te plassen – om dan op basis daarvan een beperking op te leggen voor de maximale dagelijkse hoeveelheid water.

B.
De voordelen en gezondheidsverbeteringen die voortvloeien uit het gebruik van vitaminen en mineralen vertegenwoordigen een uiterst grote sociale en economische waarde.

Dit is reeds talrijke keren bewezen.

Denk maar aan de vele ziektes die vroeger dodelijk werden geacht (scheurbuik, beriberi, pellagra enz.) en waarvoor het nemen van vitaminen een oplossing heeft geboden.

In hoofdstuk 3 van haar studie verwijst EFSA zelf in detail naar de alarmerende gevolgen van een magnesiumtekort.

Maar bij de conclusies laat ze dit helaas buiten beschouwing en concentreert ze zich alleen op een het opleggen van een beperking. (voetnoot 1, pg. 109)

Nochtans zijn vitaminen volgens de momenteel geldende wettelijke regels onschadelijke en ongevaarlijke voedingsmiddelen en voedingsstoffen.

C.
Deze voedingsstoffen oefenen hun effect gezamenlijk uit – als één samengesteld systeem.

Deze stoffen afzonderlijk, losgewrikt uit het systeem, onderzoeken heeft geen zin en mag zelfs niet.

Een dergelijke kunstmatige aanpak kan immers alleen maar tot onjuiste resultaten en foutieve conclusies leiden.

Helaas wordt ook het bovenstaande wetenschappelijke basisbeginsel in de hier beoordeelde studie geschonden.

Ter vergelijking:
De EFSA-studie is alsof men de twee hoofdbestanddelen van lucht, zuurstof en stikstof, los van elkaar zou bestuderen, terwijl we de twee stoffen slechts als ze samen en in een bepaalde verhouding (21 % en 78 %) voorkomen, lucht kunnen noemen.
De twee stoffen afzonderlijk onderzoeken zou gewoon geen zin hebben, aangezien dat onderzoek niets zou zeggen over de lucht, die een mengeling is van beide stoffen.
Nog een voorbeeld:
Als een dokter een patiënt een infuus geeft, bestaat dat in zijn basisvorm uit gedistilleerd water en keukenzout.
Het gunstige effect wordt uitgeoefend door de twee stoffen samen.
Het zou overbodig zijn beide afzonderlijk te onderzoeken, want ze oefenen alleen samen hun effect uit.
Een onderzoek dat alleen kijkt naar het effect van het water of het zout zou onnatuurlijk en misleidend zijn.
Een aanpak die op een dergelijke foutieve basis is gestoeld, zou kunnen aangeven dat ofwel het gedistilleerd water ofwel het zout ongunstig zou kunnen zijn als het apart wordt toegediend.)

Vitaminen en mineralen mogen dus alleen worden onderzocht als een samengesteld geheel.

Een analyse van individuele, uit het systeem losgewrikte bouwstenen is een weerspiegeling van het feit dat de persoon of de groep (zie EFSA), die het onderzoek uitvoert, heeft nagelaten de systeemaanpak toe te passen.

Fouten en gebreken

Een voorbeeld ter illustratie van de fouten en gebreken – magnesium.

Hoe heeft de EFSA de “maximale dosis die als veilig kan worden beschouwd” bepaald voor het levensbelangrijke mineraal magnesium.

Uiterst belangrijke gegevens:

Ten eerste

De EFSA-studie beveelt in verband met magnesium een beperking aan, verwijzend naar het feit dat voedingssupplementen die magnesium bevatten buikloop veroorzaken. (voetnoot 1, pg.112 -113)

Dit is niet wetenschappelijk correct, aangezien is bewezen dat bij de algemene bevolking, die dergelijke supplementen niet neemt, buikloop twee keer zo vaak voorkomt als bij mensen die supplementen met magnesium nemen! (voetnoot nr. 2)

Ten tweede:

Het door de EFSA vastgelegde “veilige maximumniveau” (250 mg/dag) is heel laag, hoewel een voldoende inname van magnesium een belangrijke kwestie voor de volksgezondheid!

Waarom zou het belangrijk zijn voldoende magnesium in te nemen

Wetenschappelijke gegevens tonen aan dat een tekort aan magnesium leidt tot een verhoging van:

a) het aantal hartziekten;
b) het aantal gevallen van een hoge bloeddruk;
c) de frequentie van hersenbloedingen.

Bovendien stijgt bij een tekort aan magnesium de kans op complicaties in verband met de zwangerschap:
d) miskramen;
e) de frequentie van vroeggeboortes.

Deze ziekten en complicaties behoren tot de vaakst voorkomende ziektebeelden en vormen een gigantische last voor de maatschappij en de gezondheidszorg. (voetnoot nr. 1, pg. 109)

Hoe schendt de EFSA-studie een van de belangrijkste wetenschappelijke criteria?

De conclusie van een wetenschappelijke studie is enkel en alleen van belang als de resultaten worden vergeleken met referentiewaarden afkomstig van een onafhankelijke bron.

Wanneer we onderzoeken of supplementen met magnesium buikloop veroorzaken, moeten we verplicht kijken naar de resultaten van een onderzoek dat licht werpt op de vraag hoe frequent buikloop voorkomt bij mensen die geen magnesium nemen.

Gegevens uit een dergelijk onderzoek zijn voorhanden (voetnoot nr. 2).

Hieruit blijkt dat bij de bevolking in het algemeen, zonder specifieke oorzaak, tijdens een onderzoeksperiode van vier weken gemiddeld bij 6,45 % van de mensen ten minste één keer buikloop voorkwam.

Als men deze vergelijking had uitgevoerd, had men kunnen zien dat bij de algemene bevolking (zonder inname van magnesium) buikloop ongeveer twee keer zo vaak (6,45 %) voorkomt.

Bij de mensen die werden onderzocht in de EFSA-studie (mensen die voedingssupplementen met magnesium namen) was dit 3,125 %.

In de EFSA-studie wordt vastgesteld dat de inname van magnesium dient te worden beperkt omdat magnesium buikloop veroorzaakt.

Op basis van bovenstaande gegevens is duidelijk dat deze vaststelling onwetenschappelijk en zinloos is.

De EFSA-studie schendt bovendien nog andere wetenschappelijke beginselen.

Een studie moet worden uitgevoerd bij voldoende mensen voor er conclusies uit mogen worden getrokken.

Bij de vaststelling van “veilige bovengrenzen” (UL) voor magnesium werd rekening gehouden met een onderzoek dat slechts bij 32 mensen werd uitgevoerd.

Op basis daarvan heeft men beperkingen aanbevolen voor de ongeveer 500 miljoen inwoners van de EU. (voetnoot nr. 1, pg. 112)

In de EFSA-studie wordt geen rekening gehouden met gegevens van de EFSA zelf!

In de EFSA-studie wordt bewezen dat zelfs in het geval van dosissen die veel hoger waren dan wat wordt aanbevolen als veilig, de frequentie van buikloop niet wezenlijk toenam (slechts van 3,125 % naar 3,72 %). (voetnoot nr. 1, pg. 112)

Alleen al uit dit laatste gegeven kan worden afgeleid dat in de EFSA-studie de grens ongegrond laag wordt getrokken.

Het is belangrijk om nogmaals op te merken dat de frequentie van buikloop ook bij mensen die hoge dosissen namen veel lager bleef dan de frequentie van buikloop bij mensen die geen magnesium namen (6,45 %). (voetnoot nr. 2)

Tegenstrijdigheden

Welke tegenstrijdigheden vloeien voort uit het op valse gronden gebaseerde onderzoek?

A.
Er is een bizarre situatie ontstaan, waarin de hoeveelheid die door de EFSA werd vastgesteld als “veilige bovengrens” (Upper Level of UL) (250 mg/dag), lager is dan de zogenaamde aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (320-420 mg/dag) die eveneens in de EFSA-studie aan bod komt. (voetnoot 1, pg. 108)

Zo schendt de EFSA-studie de richtlijn die ze zelf heeft opgesteld en die aangeeft dat een “veilige bovengrens” niet lager kan zijn dan de “dagelijks aanbevolen hoeveelheid”. (voetnoot nr. 1, pg.12 -13)

B.
Het nut en de onmisbaarheid van magnesium wordt eveneens aangetoond door een publicatie van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) waarin, onder meer, advies wordt gegeven in verband met voeding en voedingssupplementen voor kinderen met buikloop. (voetnoot nr. 4)

In het WHO-handboek wordt magnesium voor kinderen met buikloop niet alleen niet verboden, maar wordt het vermeld als een belangrijk onderdeel van de behandeling!

Het document beveelt het dubbele van de “aanbevolen dagelijkse hoeveelheid” aan!

Volgens de WHO heeft magnesium, in grote hoeveelheden, uitdrukkelijk een therapeutische waarde! (voetnoten nr. 3 en 4)

C.
In de EFSA-studie wordt een beperking aanbevolen die de frequentie van de eerder vermelde ziektebeelden en complicaties (hartziekten, hoge bloeddruk, hersenbloeding, miskramen en vroeggeboortes) kan verhogen.

D.
Wij zijn van mening dat er veel grondiger en zorgvuldiger onderzoek nodig is wanneer men voor ongeveer 500 miljoen mensen beperkende beslissingen voorbereidt.

E.
Voedingssupplementen zijn voedingsstoffen en voedingsmiddelen, en volgens de huidige juridische regelgeving bestaat er geen reden om de consumptie ervan te beperken.

Grondrecht

Het grondrecht van mensen om zelf beslissingen te nemen over hun voeding wordt geschonden als er op dit gebied overdreven regelgeving wordt ingevoerd.

Bronnen:
1. Tolerable Upper Intake Level for Vitamins and Minerals (Scientific Committee on Food; Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies; February 2006; European Food Safety Authority)
ISBN: 92-9199-014-0
2. Prevalence of Diarrhoea int the Community in Australia, Canada, Ireland, and the United States (International Journal of Epidemiology 2005 34: 454-460; Other Original Papers; Published by Oxford University Press)
3. What Micronutrient Supplements in Persistent Diarrhoea have been Shown to be Beneficial?
(International Child Health Review Collaboration)
4. The WHO Pocketbook of Hospital Care for Children, 2005 (ISBN: 92-4-154670-0)


Gábor Lenkei